Uslovi poslovanja

Sadržaj ovog dokumenta je pravno obavezujući za sve naše posetioce, klijente i korisnike. Pažljivo ga pročitajte a možete ga i sačuvati (PDF) za kasnije korišćenje ili štampanje.

Izjava o zaštiti privatnosti

1. Uvod

Ovde navedena izjava je Izjava o zaštiti privatnosti (u nastavku: IZP) samostalnog preduzetnika Modro nebo, Aleš Djordjević s.p., Ljubljanska cesta 88, 1230 Domžale, Slovenija (SI), matični broj: 1657224000 (u nastavku: Ponudnik). IZP služi za definiciju uslova, obima i načina sakupljanja podataka naručilaca usluga Ponudnika i drugih lica, sa kojima Ponudnik komunicira (u nastavku: Korisnici ili Korisnik).

Ponudnik poštuje privatnost Korisnika i učiniće sve kako bi je zaštitio od bilo kakve povrede ili zloupotrebe.

2. Kolačići

Ponudnik na domenu modronebo.net, poddomenu www.modronebo.net i svim drugim poddomenima pod domenom modronebo.net koristi vlastiti sesijski kolačić za primenu sigurnosti i sprečavanje zloupotreba sistema za upis i prijavu, rad veb formulara, obradu porudžbina i autentikaciju Korisnika. Sesijski kolačić zove se session_id_modronebo ili session_id_lab i instalira se tek kad je potreban i kasnije se koristi samo po potrebi. Ovaj kolačić je neophodan za vršenje usluge koju Korisnik izričito zahteva, i u terminalskoj opremi Korisnika ne ostaje prisutan duže vreme ili trajno.

U slučaju da Ponudnik koristi i kolačiće za koje zakon nalaže prethodno odobrenje ili mogućnost naknadne odjave od korišćenja (primer: vlastiti kolačić za potrebe analitike), onda to Korisniku omogući korišćenjem prozora ili dijaloga za izbor, konfiguracijske stranice ili na drugi odgovarajući način.

3. Statistički podaci

Ponudnik prati pristupe do svojih servera i druge infrastrukture. Kod praćenja beleži IP adrese, vremenski period, vrstu i način pristupa te druge sa tim povezane informacije. Ovi podaci koriste se za brojanje posetilaca, analizu trendova te upravljanje servera i druge infrastrukture. IP adrese ne mogu biti povezane sa podacima, sa kojima bi mogli lično identifikovati Korisnike. Ponudnik statističke podatke ne prosleđuje trećim licima kao što su Google, Facebook ili drugi.

4. Lični podaci

Ponudnik sakuplja podatke kod upita o uslugama, kod prijave ili odjave od usluga i kod nuđenja korisničke pomoći. Lični podaci beleže se kod korišćenja e-pošte, telefona, kontrolne ploče, formulara na veb stranici i korišćenjem druge programske opreme na serverima i drugoj infrastrukturi.

Sakupljene podatke Ponudnik koristi za vršenje ponuđenih usluga, informisanje i omogućavanje pozitivnog iskustva Korisnika.

U istu svrhu Ponudnik zadržava pravo do snimanja razgovora na svojim telefonskim brojevima, objavljenim na svojim veb stranicama i u korisničkim ugovorima i sa tim povezanim dokumentima.

Ponudnik lične podatke ne prosleđuje trećim licima, osim u slučaju kad je to potrebno za izvršavanje naručenih usluga, npr. kod registracije domena, registracije SSL certifikata, porudžbini softverskih licenci ili u slučaju da mu to odredi sud ili drugi za to ovlašćeni državni organ.

5. Automatsko menjanje podataka

Ponudnik za potrebe upravljanja servera i druge infrastrukture i izvršavanje naručenih usluga automatski menja komunikacijske podatke u slučajevima kao što su: prepoznavanje i označavanje e-pošte kao spam (nepoželjne reklamne poruke); prepoznavanje i blokada ili brisanje e-pošte koja sadrži viruse, trojance ili drugi nepoželjni sadržaj; prepoznavanje i blokiranje ili brisanje datoteka koje sadrže viruse, trojance ili drugi nepoželjni sadržaj i prenose se preko FTP, HTTP ili drugih pristupa; ograničavanje količine prenosa podataka u slučaju DOS (denial of service) ili DDOS (distributed denial of service) napada; u drugim hitnim slučajevima.

6. Sigurno skladištenje

Ponudnik garantuje da su lični podaci Korisnika sa kojima raspolaže osigurani na način, koji onemogućava slučajno ili namerno uništenje, promene, brisanje ili obradu od strane neovlašćenih trećih lica.

7. Spoljašnji linkovi

Veb stranice, dokumentacija i kontrolna ploča Ponudnika mogu da sadrže spoljašnje linkove do drugih veb stranica. Ponudnik nije odgovoran za sakupljanje i obradu podataka na tim drugim veb stranicama i IZP za njih ne važi. Korisnicima savetujemo, da se za posetu tih veb stranica odlučuju savesno i da se informišu o uslovima posete odn. korišćenja drugih veb stranica.

8. Važenje Izjave o zaštiti privatnosti

Moguće stavljanje nekih delova IZP van snage zbog promena zakona, odluka ovlašćenih državnih organa ili drugih uzroka ne utiče na važenje drugih delova IZP.

IZP na srpskom jeziku je prevod originalne IZP (Izjava o varovanju zasebnosti, IVZ) na slovenačkom jeziku. U slučaju razlika ili grešaka u prevodu, kao važeći dokumenat smatra se IZP na slovenačkom jeziku.

IZP objavljena je na veb stranicama Ponudnika i važi od 08.08.2014 do promene ili opoziva.